Preken: Jubileum 40 år kirkevigsel Bodø

Det er en gledens dag i dag at vi kan feire jubileet for St. Eystein kirkes vigsel i Bodø. Kirken er til stede i Nord Norge, i et lite hjørne i vår store verden og i vår verdenskirkes utbredelse. Men vi er likefullt en fullverdig del av Kirken.

Lesningene fra Apostlenes Gjerninger i påsketiden er spennende fordi de forteller oss meget fra vår katolske kirkes aller første tid og spenner buen fra opprinnelsen til oss som er samlet her.

I dag hører vi at mennesker ble døpt i Samaria, fordi de hadde tatt imot troen på Guds Ord. Men de hadde ennå ikke tatt imot Den Hellige Ånd. Først da apostlene kom fra Jerusalem og la sine hender på dem, mottok de Den Hellige Ånd.

Dette betyr ikke at Den Hellige Ånd til vanlig ikke mottas allerede i dåpen, men her ser vi tydelig at dåp og ferming er to forskjellige uttrykk for en sammenhengende hendelse, nemlig begynnelsen på det nye livet i Kristus. Derfor ser Kirken på dåpen og fermingen som to sakramenter.

Ved at det er Peter og Johannes som kommer, blir enheten mellom de nydøpte i Samaria og Kirken etablert. For jødene var Samaria et heretisk land.  Men for Kirken begynner den nye samlingen av mennesker fra alle land og folk til det nye fellesskapet Kirken er, allerede i apostolisk tid.

I dagens evangelium lover Herren at de som blir i hans kjærlighet, skal motta «Sannhetens Ånd». Herren selv vender hjem til Faderen, men sender Ånden som «en annen Talsmann». Jesus sa om seg selv at han er «Sannheten» fordi i ham – i hans liv, død og oppstandelse – blir Faderens vesen åpenbart:

Gud viser at Gud er kjærlighet, at Gud ikke er annet enn kjærlighet og at alle egenskaper Gud har, er sider ved Guds kjærlighet og uttrykker denne.

Disiplene kunne ikke fatte denne Sannheten som Kristus er og lever, før «Sannhetens Ånd» kom over dem. «På den dag skal dere forstå» sier Jesus til dem. Enheten i kjærligheten mellom Faderen og Sønnen og enheten mellom Kristus og de menneskene som elsker slik Sønnen gav bud om. Denne enheten er i Ånden og Ånden skaper den.

Da de hadde mottatt Ånden, ble de drevet ut av de låste rom og inn i verden for å forkynne det glade budskap om Jesu Kristi oppstandelse. Det er blitt en verdensomspennende bevegelse. Denne nådde også nordmenn og Norge i tidlig middelalder. De første norske kristne var nok de som hadde slått seg ned i Irland på 700- og 800-tallet.

Men Kirken kom etter hvert til fastlandet og fikk vokse og blomstre frem til reformasjonen da Kirken ved lov ble forbudt i 1537. I stedet kom det en annen kirke laget av kongen.

I 1843 fikk Kirken vende tilbake til Norge og hun vokser langsomt, men sikkert i vårt landstrakte land. Menigheten her i Bodø ble opprettet i 1951, men fikk en ny kirke som ble vigslet for 40 år siden. Kirkens dedikasjon til den hellige erkebiskop av Eystein av Nidaros spenner buen mellom Kirkens tid i middelalderen og nåtiden. Glassmaleriene viser utførlig Eysteins liv og virke for Kirken. Han var en sann etterfølger av apostlene i sin tjeneste og forkynnelse.

La oss i dag be Ånden om å fornye sin inspirasjon i oss og be om at Ånden leder oss til den hele og fulle Sannheten i Jesus Kristus. Med den hellige Eystein som menighetens vernehelgen og som går i forbønn for oss, følger vi etter vår Herre med alle våre gaver og oppgaver.