Peter – Søndagsbladet 230220

Kjære brødre og søstre,

i går feiret Kirken Peters Stol, pavesetet. For mange år siden holdt Brant Pitre et foredrag om de jødiske røttene for pavedømmet. Dette ligger ute på YouTube.

Han legger frem den jødiske tradisjonen som er bakgrunnen for at de første kristne kunne akseptere Peter som den første paven. De første kristne var jødiske kristne. Hvordan har det seg at de første kristne så tidlig aksepterte Peters autoritet? Et tidlig eksempel finner vi i Apostlenes Gjerninger 15 hvor Peter under det såkalte apostelkonsilet avgjorde at det er nåden ved Kristus som frelser og ikke omskjæringen.

Hvorfor er Peter en prestelig skikkelse? Det sies ikke, men likevel er det tradisjon fra tidlig av at han og apostlene er prestelige figurer. Peter er som en yppersteprest som leder kirken. Paven er den øverste prestelige leder av Kirken. Hvor har Den katolske Kirken det fra?

Vi må lese Det nye Testamentet med jødiske øyne slik de første kristne gjorde for å forstå hvordan de ville forstå det som er gjengitt i tradisjonen. Den viktige teksten når det gjelder Peters rolle, er Matteus 16,16-19, som ble lest i går. Her sier Jesus: «Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen». Her viser Jesus seg som rabbi med en dyp kunnskap til den jødiske tradisjonen.

Disse ordene bereder grunnen for Peters og hans etterfølgeres autoritet i Kirken. Klippen peker på en stor sten i sentrum av templet som Paktens Ark opprinnelig stod på. Stenen er templets grunnsten og raget «tre fingerbredder» høyere enn gulvet rundt. I følge en rabbinsk tradisjon er denne stenen den samme hvor Abraham forberedte ofringen av Isak. Dessuten hadde de tradisjonen at skaperverket gikk ut fra denne stenen og derfor var Sion jordens sentrum. I det allerhelligste i templet, i tabernaklet, kunne utelukkende ypperstepresten tre inn en gang i året. Her ble sonofferet lagt frem, først på Paktens ark, senere på grunnstenen.

Så når Jesus sier at han vil bygge sin kirke på Peter, klippen, vil en jøde på hans tid forstå at Jesus etablerer et nytt tempel. Peter er grunnstenen i det nye templet.

Nøklene han gir Peter er tegn på prestelige funksjoner. Prester har templets nøkler. På Jesu tid var det faktisk nøkler til templet. Nøklene ble brukt når templet skulle åpnes for nettopp prestelige oppgaver som å bære frem offer. Nøklene ble oppbevart, nettopp i en klippe, en sten. En prest, som var prefekt, hadde ansvaret for nøklene. Så når Herren gir Peter himmelens nøkler er det tegn på at Peter skal bære frem det nye offeret, det eukaristiske, i det nye templet, som prest.

Da det første templet ble ødelagt, skal prefekten ha gått opp på taket og bedt Gud om å ta nøklene. En hånd ble synlig og tok i mot nøklene. Så når Jesus gir Peter nøklene til himmelriket, vet enhver jødisk kristen at Peter blir gitt prestelig autoritet. 40 år etter Jesu korsfestelse død, blir det jordiske templet ødelagt i år 70. Så det Peter får er nøklene til det nye templet, det overnaturlige himmelske riket, hvor Kristus er yppersteprest lik Melkisedek.

Når det gjelder binde- og løsemyndigheten er dette rabbinsk språk om autoritet. Peter blir gitt samme autoritet til å utlegge Skriften som prestene hadde. Han gis læremessig autoritet. Denne autoriteten ligger i Peters stol hvorfra Peter og hans etterfølgere får autoritet til å avgjøre religiøse, moralske og liturgiske spørsmål så lenge Kirken eksisterer.