Adventaksjonen – Søndagsbladet 041216

Adventsaksjonen 2016: Inkluderende utdanning i Vietnam

Caritas Norge har siden 2014 støttet fem undervisningssentre i Saigon, sør i Vietnam. Sentrene gir barn og ungdom som har falt utenfor det offentlige utdanningssystemet, muligheten til å gå på skole. Elevene på sentrene er mellom seks til 13 år. Siden 2014 har Caritas Norge støttet utdanningen til over 1000 barn i året.

De mest sårbare

Barn av migranter og barn med funksjonshemninger er mest sårbare. Majoriteten av elevene ved undervisningssentrene er barn av arbeidsmigranter som har flyttet fra landsbyen inn til storbyen. Foreldrene flytter for å finne arbeid, og barna må flytte etter. Denne livssituasjonen påvirker barnas skolegang på flere måter 1) flyttingen gjør at de mister mye skolegang; 2) riktige papirer blir ikke ettersendt på grunn av treghet i systemet og manglende kunnskap; 3) fattige foreldre; 4) de mangler formelle dokumenter som fødselsattest. Riktige papirer er viktig for å få tilgang til offentlige tjenester som utdanning og helse.

Barn med funksjonshemninger holdes ofte hjemme fra skolen og skjult fra storsamfunnet fordi foreldrene skjemmes, men også fordi de ikke kjenner deres og barnas rett til utdanning og bistand fra det offentlige. Caritas jobber med å endre disse holdningene, både blant foreldre og samfunnet. At barn holdes hjemme gjør det også vanskelig for myndighetene å vite hvor mange de ikke når ut til.

Ønsker ikke parallelle strukturer

For Caritas er det viktig at det ikke etableres parallelle strukturer, målet er at elevene skal fortsette utdannelsen sin i den offentlige skolen. På slutten av hvert skoleår avlegger alle elever en test for å finne ut om de oppnår kravene til å komme inn i den offentlige skolen. Over 95 prosent av elevene består denne testen. De som mangler offentlige papirer får hjelp fra Caritas med å skaffe de på lovlig vis.

For en mer langsiktig og bærekraftig utvikling jobber Caritas også opp mot myndighetene for å endre holdninger og lovverk til å i større grad inkludere marginaliserte grupper. Utdanning er et ansvar som ligger hos myndighetene. Det er myndighetenes oppgave å implementere lover og regler som gjør at grunnleggende utdanning er tilgjengelig for alle.

Med fokus på lærerne

30 lærere mottar direkte støtte i form av bidrag til lærerlønninger og kapasitetsbygging. For mange lærere er det en utfordring å få endene til å møtes økonomisk med en lav lærerlønn. Ved å støtte lærerne økonomisk gjør vi det mulig for de å fokusere på jobben, ha motivasjon til å bygge kompetanse gjennom de kursene og seminarene som Caritas tilbyr, samtidig som det også skaper mer kontinuitet og trygghet for elevene.

Gjennom prosjektet i Vietnam imøtekommer Caritas et stort behov blant en gruppe mennesker som per i dag ikke får hjelp fra myndighetene.