Transsubstansiasjonens mysterium

Skjærtorsdag er høytiden hvor Kirken feirer Kristi innstiftelse av eukaristien. Dagen inviterer til å dele noen refleksjoner med dere.

Læren om eukaristien som Kirken har utviklet samsvarer med sammenhengen mellom tro og fornuft som Kirken alltid har forsvart. Men Kirken hevder ikke at ved å tenke så langt det lar seg gjøre inn i troens mysterium at dermed er mysteriet helt og fullt ut forstått. På ingen måte. Det er en søken etter å gå inn i dybden på mysteriet, men det er ikke å oppheve mysteriet. I denne søkningen har Kirken alltid også erfart seg som ledet og inspirert av Den hellige Ånd.

Ved innstiftelsen av det nye påskemåltidet før Jesu lidelse, død og oppstandelse som satte i verk den nye eksodus, den nye utgangen, som var en av forventningene til Messias komme og som Jesus tilsvarte som den nye Moses, tok han brød og sa «Ta og spis alle derav, dette er mitt legeme» og tilsvarende om vinen: «Ta og drikke alle derav, dette er mitt blod» gjengitt etter Kirkens liturgi.

Dette er det som utløser tenkningen: hva vil det si helt tenkt så langt det lar seg gjøre, at brød ER legeme, at vin ER blod? Jesus sier ikke at disiplene skal ta det som tegn, han sier ikke at det er symbol. Han peker mot brødets og vinens vesen, deres eksistens, som blir hans legeme og blod. Det er eksistensen som forvandles. Det er realitet, ikke noe annet.

Selvfølgelig stemmer det at tenkningen om en tings vesen og aksidens, er anvendt aristotelisk filosofi, men det minsker ikke innsikten. Kun transsubstansiasjonstanken formår å nærme seg realiteten i eukaristien. Hvordan er det mulig at brød ikke lenger er brød, men Kristi legeme? Hvordan er det mulig at vin ikke lenger er vin, men Kristi blod? Jo, ved at brødets og vinens vesen forvandles til Kristi legeme og blods vesen. Men det på en slik måte at brødets og vinens aksidenser forblir de samme. Det vil si form, farge, smak, egenskaper osv., er tilsynelatende fortsatt brød og vin. Men det er ikke lenger brød eller vin, det er Kristi legeme og blod.

Det er den enste måten man kan ta Kristi ord på alvor på, uten at det dermed hevdes at forvandlingens mysterium er fullt ut dekkende forklart med transsubstansiasjonslæren. Men det er nok det nærmeste man kan komme tenkemessig.

Sier ikke Jesus helt klart i følge Johannesevangeliets sjette kapittel at hans legeme er virkelig næring, hans blod er virkelig drikk? Skal ikke det forstås så konkret som det er mulig å forstå det? Her gjengis i evangeliet høyst sannsynlig en reell preken av Jesus bedømt utifra innhold, form og lengde. Innholdet var så provoserende for mange, at de valgte å forlate Jesus der og da. Dette er helt sikkert en korrekt historisk beskrivelse. Det overgikk all jødisk tenkning på Jesu tid.

De forstod ikke at mangfoldiggjøringen av brød og fisk til tusenvis, antageligvis hendt mer enn en gang, peker mot folkets erfaring i ørkenen på vei fra Egypt til det lovede land, hvor Gud nært dem med manna fra himmelen og vaktler. En forventning var at når Messias kommer, ville det igjen komme manna fra himmelen. Sier ikke Jesus at hans legeme er brød fra himmelen slik manna var det?

Den nye utgangen som den nye Moses, Jesus Kristus, åpner, er veien fra denne virkeligheten til Guds virkelighet. Der er det nye lovede land. Mange på Jesu tid hadde nok håpet at Gud ville føre folket fra det etterhvert så urene landet til et nytt, jordisk land. Men de kunne ikke forestille seg at Gud vil føre ikke bare dem, men mange flere, til det himmelske landet, til den evige staden, det himmelske Jerusalem. At Gud er en Gud som vil ha menneskene hos seg i et evig liv, var ennå ikke tenkt.

Så det mange som lyttet til Jesu tale ikke forstod og det kunne neppe vært anderledes, var at legemet og blodet han gir som mat og drikke, kun er mulig nettopp fra himmelens opphøyde virkelighet. I mellomtiden må død og oppstandelse være fullbyrdet for at dette skal bli mulig. Det er denne overgangen fra en virkelighet til en annen virkelighet som mange ikke kunne begripe eller se for seg.

Dette er en ny skapelse, at brød og vin kan forvandles transsubstansielt til Kristi legeme og blod. Og ikke uten grunn forstod de tidlige fedre i Kirken at oppstandelsen dagen etter sabbaten, er skaperverkets åttende dag, høydepunkt og fullendelse. Derfor feirer de kristne søndagen som den nye helligdagen. At den første dagen som satte i gang skaperverket er den samme som fullendte skaperverket, er guddommelig logisk.

Hver gang Kirken feirer eukaristi, forvandles brødet og vinen som frembæres til Kristi legeme og blod. Men det er kun mulig dersom en biskop eller prest forestår eukaristien. Gjennom deres vigsel i Kirken er det mulig at forvandlingen skjer innenfor messen når messen feires slik Kirken har bestemt at den skal feires. Dette er Den hellige Ånds verk. Før selve forvandlingen skjer, nedkaller biskopen eller presten Den hellige Ånd over gavene som gjør det mulig at brød og vin forvandles til Kristi legeme og blod. Dette skjer utallige ganger daglig gjennom alle år, gjennom de snart 2000 år vår kirke feirer messen. Fra himmelen kan Sønnens legeme og blod aldri ta slutt, det strømmer ut av en evig kilde.

Dersom en ikke er viet av Kirken ville lese de samme tekster som biskopen eller presten leser og gjøre de samme gester, ville intet skje grunnet manglende prestevigsel. Dette er den objektive siden ved Kirkens sakramentale struktur.

Det faktum at vi tror at brødet og vinen virkelig blir til Kristi legeme og blod, gjør at vi oppbevarer det som blir forvandlet i kirkerommet. Den forvandlede vinen drikkes opp av biskopen eller prestene eller diakonene, det forvandlede brødet oppbevares i tabernaklet i kirkerommet. Kristi legeme og blod kan aldri bli til brød og vin igjen. Forvandlingen er for godt.

Her bør man huske på at Kristus er det nye templet og Kirken bruker derfor tempelbegreper. Der hvor Kristi legeme oppbevares er Guds nye nærvær i verden. Nærværet er ikke lenger i et tempel på et sted, men i Kristi legeme i alle tabernakel i Kirkens kirkebygg. Derfor er kirkerommet det hellige sted for oss troende, uavhengig av hele skalaen av hvordan kirkebygget kan være konstruert og innredet. Det er en virkelig, konkret realpresens.

For den troende som mottar Kristi legeme og blod, er det et reelt møte mellom Herren og den troende. Den troende spiser virkelig Kristi legeme og drikker virkelig Kristi blod, selv om hostien kanskje bare er dyppet i kalken eller den troende bare mottar hostien. Det er en realitet som går inn i den troende, ikke bare åndelig men også fysisk. Det er en inkorporering som skjer. En inkorporering som forvandler den troende innenfra. En forvandling til det evige livet. En forvandling den troende er kalt å leve i samsvar med.

Transsubstansiasjonens mysterium er grunnen til den dype ærefrykten Kirken og hennes troende viser Herrens legeme og blod. Hver gang Kirken feirer eukaristi minnes hun Kirsti død og oppstandelse i takknemlighet over det store under frelsen er. I eukaristien feires det offer Herren gav for alles frelse på korset som om tid og rom er opphevet. Det som skjedde med Kristus, det Kristus gjorde, gjøres nærværende for de troende gjennom eukaristien. Det er en ren samtidighet.